ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Temmuz 2018>
>>
PSÇPCCP
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
KAYTAM YÖNETMELİK
 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ ve YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (KAYTAM) YÖNETMELİĞİ
 
KURULUŞ
 
Madde 1. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin Ek-1. maddesi uyarınca Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı “Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur. Merkezin kısaltılmış adı KAYTAM’dır. Bu merkezin yönetmeliği, Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çerçeve Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
 
AMAÇ ve GÖREVLER
 
Madde 2. Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nin amaç ve görevleri şunlardır:
 
a. Kayseri ve yöresi tarihi ile ilgili olarak:
1. Selçuklu öncesi,
2. Selçuklu dönemi,
3. Beylikler dönemi,
4. Osmanlı dönemi,
5. Cumhuriyet dönemine ait her türlü belge ve bilgilerin tespiti, temini ve değerlendirilmesi
 
b. Tarih şuurunun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere, millî ve milletlerarası düzeyde ilmî toplantıların düzenlenmesi,
c. Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması, bu  arşiv ve kütüphaneye özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarında bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışının sağlanması,
d. Günlük hayatımızın en otantik kaynaklarından biri olan kadı defterleri (Şer’iyye sicilleri) katalogunun hazırlanması ve bu defterler üzerinde ilmî araştırmaların yapılması,
e. Üniversitelerimizde yapılacak olan tezler (lisans ve lisans üstü) ve diğer ilmî araştırmalardan, Merkezin amacına olanların yayınlanması ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
f. Kayseri ve yöresi tarihiyle ilgili araştırma yapanlara destek sağlanması,
g. Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuruluşlarla iş birliği yapılması,
 
TEŞKİLÂT ve İŞLEYİŞİ
 
Madde 4. Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi müdürü, Erciyes Üniversitesi’nin sosyal bilim dallarının öğretim üyeleri arasından üç yıl için Üniversite Rektörü tarafından atanır. Süresi dolan müdür yeniden atanabilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Erciyes Üniversitesi sosyal bilim dallarının öğretim üyeleri arasından üç yıl için bir yardımcı atayabilir. Müdür yardımcısı, Merkez müdürünün yokluğunda müdüre vekâlet eder.
 
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
 
Madde 5. Merkez müdürünün görev,yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 
a. Merkezi temsil etmek,
b. Genel Kurul ve Yönetim Kurullarını toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek,
c. İdarî işleri yürütmek; her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun görüşlerini aldıktan sonra Rektöre rapor sunmak,
d. Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit edip, Yönetim Kurulu’nun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
e. Merkezin çalışmalarında ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumlu olmak.
 
GENEL KURUL
 
Madde 6. Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri, İlâhiyat, İktisadî ve idarî Bilimler Fakültelerinin Fakülte Kurullarınca seçilecek olan ikişer ve Rektör tarafından tayin edilecek iki üyeden oluşur.
 
GENEL KURULUN GÖREVLERİ
 
Madde 7- Akademik ve istişarî bir organ olan Genel Kurul aşağıdaki görevleri yapar:
 
a. Yönetim Kurulu’na üye seçmek,
b. Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporunu incelemek,
c. Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili tavsiye kararları almak,
d. Her yıl Eylül ve Haziran aylarında, Merkez müdürünün yazılı çağrısı üzerine toplanmak.
 
YÖNETİM KURULU
 
Madde 8- Yönetim Kurulu, müdür tarafından Genel Kurul üyeleri arasından   gösterilecek on adaydan, Genel Kurulca üç yıl için seçilecek beş üyeden oluşur. Kurula müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süre için, müdür tarafından gösterilecek 5 aday arasından seçim yapılır.
 
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
 
Madde 9- Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
 
a. Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek,
b. Genel Kurul’un aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında müdüre yardımcı olmak,
c. Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek,
d. Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek,
e. Müdürün veya Yönetim Kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak.
 
KADROLAR
 
Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara atamalarla, sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
 
III. MALî HÜKÜMLER
 
Madde 11- Merkezin gelirleri şunlardır:
a. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslına konacak ödenek,
b. Üniversite Araştırma Fonu’ndan proje karşılığı alınacak ödenek,
c. Yurt içi ve yurt dışı resmî ve özel kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü yardım ve bağışlar,
d. Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler.
 
Madde 12- Merkezin giderleri şunlardır:
a. Yayın giderleri,
b. Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,
c. Danışmanlık, telif, ödül ve tanıtma giderleri,
d. Yönetim kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler.
 
BÜTÇE
 
Madde 13- Merkezin bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, ita amirliğini Merkez Müdürü’ne devredebilir.
 
Madde 14- Bu yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer,
 
Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
Adres : Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Karşısı Zafer Kantarcı KAYTAM Binası Melikgazi / Kayseri
Telefon : + 90 352 207 66 00-13051
Faks : +90 352 437 49 31
E-Posta : kaytam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu